Tôi thật sự không hiểu , nhưng bạn có… - Celine Andal - Instawell

Tôi thật sự không hiểu , nhưng bạn có thể có ai đó ở đây mà bạn có thể nói chuyện. :) Tôi sẽ sẵn sàng… - Celine Andal - Instawell